Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden muziekmaterialen onder verhuur Albersen verhuur bv, Fijnjekade 160, 2521 DS Den Haag

 1. Overschrijven, kopiëren, printen, scannen, bewerken, arrangeren, opnemen in een elektronisch gegevensbestand, lenen, verhuren van dit huurmateriaal, en daarmee gelijk te stellen handelingen,geheel of gedeeltelijk, zijn U niet toegestaan.
 2. Dit huurmateriaal is uitsluitend bestemd voor de hierboven genoemde uitvoeringen en/of opnames. Met uitvoering zijn gelijkgesteld uitvoeringen, repetities, doorlopen, try-outs, en dergelijke,voor publiek en/of besloten kring (art.12 lid 4 Auteurswet). Een opname is een mechanische en/of elektronische reproductie, waarbij zijn inbegrepen opnames ten behoeve van radio, TV, internet, CD, DVD, CD-ROM, vinyl, video, film of welke andere vorm dan ook, nu bekend of toekomstig ontwikkeld (art. 1 sub b Wet op de naburige rechten).
 3. Toestemming voor het maken van een opname moet U schriftelijk aanvragen bij Albersen verhuur bv. Albersen verhuur bv kan de toestemming voor het maken van een opname weigeren of verlenen. Een toestemming wordt altijd schriftelijk overeengekomen op nader door Albersen verhuur bv te stellen voorwaarden. Bovendien mag U nooit meewerken aan een opname tenzij U in het bezit bent van een betrouwbare kopie van een rechtsgeldige overeenkomst tussen Albersen verhuur bv en degene die de producent van de opname is in de zin van art. 1 sub d Wet op de naburige rechten. Bij eerste vordering van Albersen verhuur bv dient u deze kopie te overleggen.
 4. De wijze van gebruik dient U nauwkeurig aan Albersen verhuur bv op te geven bij de bestelling van het huurmateriaal. In het bijzonder dient U voor elk gebruik ten behoeve van het opvoeren van scenische voorstellingen (o.a. dans, mime, toneel, musical, opera, revue) en/of ten behoeve van de uitvoering van dramatisch-muzikale werken in hun geheel of belangrijke delen ervan tevoren schriftelijk aan Albersen verhuur bv toestemming te vragen. Albersen verhuur bv kan de toestemming voor dit gebruik weigeren of verlenen. Een toestemming wordt altijd schriftelijk overeengekomen op nader door Albersen verhuur bv te stellen voorwaarden. Bovendien mag U nooit meewerken aan dit gebruik tenzij U in het bezit bent van een betrouwbare kopie van een rechtsgeldige overeenkomst tussen Albersen verhuur bv en Uw opdrachtgever. Bij eerste vordering van Albersen verhuur bv dient u deze kopie te overleggen.
 5. Wijzigingen van uitvoeringsdata en/of aantal uitvoeringen en/of gebruik en/of van andere contractgegevens dient U direct schriftelijk aan Albersen verhuur bv te melden.
 6. Bij annulering van een of meerdere uitvoeringen na bestelling wordt U minimaal 50% van de huursom berekend met een minimum van € 125,00 excl. BTW.
 7. Van elke uitvoering gaarne twee programma’s overleggen aan Albersen verhuur bv. Albersen verhuur bv heeft recht op twee vrijkaarten in de hoogste plaatscategorie voor elke uitvoering en/of opname waarop dit contract betrekking heeft, op tijdige aanvraag.
 8. Bij ontvangst gaarne onmiddellijke controle van bovenstaande materiaalopgave en het huurmateriaal. Reclames uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van het materiaal.
 9. Deze overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van het huurmateriaal van het werk. Toestemming voor openbaarmaking van dit werk dient U te verkrijgen van Buma dan wel van de rechthebbenden zelf ingeval van scenisch gebruik en/of van uitvoering van dramatisch-muzikale werken.
 10. Op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn mede van toepassing de leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Muziekhandelaren en –Uitgevers in Nederland, te raadplegen op de internetsite van deze Vereniging, www.vmn.nl, en op de internetsite van Albersen, www.albersen.nl.
 11. Het huurmateriaal wordt U door Albersen verhuur bv toegezonden voor Uw rekening en risico.
 12. Bij schending, niet-nakoming of gedeeltelijke nakoming van het bepaalde in deze huurovereenkomst heeft Albersen verhuur bv het recht maximaal het dubbele van de geldswaarde van de in de huurovereenkomst vervatte prestatie aan U in rekening te brengen, onverlet het recht van Albersen verhuur bv op volledige vergoeding van geleden schade.
 13. Door het in ontvangst nemen van dit huurmateriaal bindt U zich aan de in de huurovereenkomst gestelde voorwaarden.
 14. Het huurmateriaal dient door U onmiddellijk (uiterlijk binnen acht dagen) na de laatste van de overeengekomen uitvoeringen dan wel opname compleet en in de staat waarin het is ontvangen,worden teruggezonden aan Albersen verhuur bv voor Uw rekening en risico.
 15. Bij latere terugzending wordt U minimaal € 25,00 excl. BTW per week extra huur in rekening gebracht.
 16. Manco’s dient U bij terugzending te melden; bedragen die U door Albersen verhuur bv in rekening zijn gebracht voor manco’s worden niet gecrediteerd.
 17. Vermiste of beschadigde materialen worden U berekend. Bij het optreden van manco’s wordt U per manco minimaal € 25,00 excl. BTW in rekening gebracht. Vermiste partijen worden U minimaal als volgt berekend: strijkerspartijen, per partij € 35,00 excl. BTW; harmoniepartijen, per partij € 45,00 excl. BTW. Voor vermiste partituren en klavieruittreksels gelden afwijkende, doorgaans veel hogere, prijzen. Vermiste of beschadigde materialen blijven eigendom van de uitgever.
 18. Albersen verhuur bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen, welke dan ook, van niet leveren of onvolledige, te late of ondeugdelijke levering.
 19. Albersen verhuur bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de deugdelijkheid van de geleverde huurmaterialen.
 20. Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Juridische geschillen dienen bij de rechtbank ’s-Gravenhage.